Privacyverklaring

 

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Relyon Service Management B.V. (Relyon Service Management). Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Relyon Service Management met persoonsgegevens omgaat.

 

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met Relyon Service Management. Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Relyon Service Management (bijvoorbeeld de nieuwsbrief of een aanvraag voor het ontvangen van informatie of een productdemonstratie), dan worden uw gegevens verwerkt om de gevraagde dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast heeft Relyon Service Management een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, informatie, een productdemonstratie of anderszins), aanvullende informatie te sturen over Relyon Service Management zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

 

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Relyon Service Management nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contactgegevens nodig voor het toesturen van aanvullende informatie.

 

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Relyon Service Management de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Relyon Service Management de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Relyon Service Management op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google Analytics.

 

Op de website van Relyon Service Management zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Relyon Service Management geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Relyon Service Management. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over de organisatie Relyon Service Management, haar producten en daaraan gerelateerde zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Verstrekking aan derden

Relyon Service Management verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Relyon Service Management bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de ERP-leverancier, de hostingpartij en de aanbieder van de Servicedesk-portal). Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

 

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over Relyon Service Management, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres of e-mailadres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen tevens worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Relyon Service Management B.V.
Koperslager 15
2631 RK  Nootdorp
+31 (0)15 – 310 02 08
contact@relyon.nl

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Relyon Service Management adviseert u dan ook deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018.